Eucalyptus pachyphylla, yellow caps


© Anthony O'Halloran 2018