Eucalyptus pulveralenta


© Anthony O'Halloran 2018